StAG | Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

  1. Home 
  2. ESF 
  3. Checklist ESF-aanvraag

Checklist ESF-aanvraag (aanvraagtijdvak februari 2011)

Deze checklist helpt u bij de keuze of het aanvragen van ESF-subsidie voor het opleiden van uw medewerkers zinvol is en geeft enige informatie over de aanvraagprocedure.

1. Scholingsplan

Beschikt u over een intern instellingsbreed up-to-date scholingsplan 2011 voor uw medewerkers en het leidinggevend kader?

Ja: ga door naar vraag 3.
NEE: ga door naar vraag 2.

2. Tijdstip indienen

Bent u in staat om tijdig een compleet scholingsplan te ontwikkelen en dat om te zetten in een ESF-aanvraag? Let op: De duur van een scholingsproject is maximaal 18 maanden nadat de aanvraag door het Agentschap SZW als volledig is aangemerkt. Een deel van die 18 maanden kan worden benut voor voorbereiding van de uitvoering zoals het inrichten van de ESF-administratie en het inkopen/aanbesteden van externe opleidingen.

Ja, ga door naar vraag 3.
Nee: in dat geval raadt de StAG u af om voor de ronde februari 2011 een ESF-aanvraag in te dienen. Wij willen uitsluitend kwalitatief goede aanvagen indienen. Voorafgaande aan indiening laat de StAG zo nodig een kwalitatieve toetsing uitvoeren door Berenschot, de subsidie-adviseur van de StAG. Uiteraard krijgt u daarvan het resultaat zodat u de aanvraag nog kunt aanpassen.

3. Minimale omvang project

Is het totaal van de in te kopen scholingen in 2011 een bedrag van minimaal
€ 100.000, -?

Ja: ga door naar vraag 4.
Nee: Indien de scholingskosten (externe en interne kosten) minder dan € 100.000, - bedraagt, is het vrijwel nooit rendabel om een ESF-aanvraag in te dienen. Een uitzondering vormt mogelijk het geval waarbij er een zeer beperkt aantal opleidingen wordt aangevraagd, met veel deelnemers. Indien een ESF-aanvraag bestaat uit louter BBL-opleidingen waarvoor een standaardkostprijs per deelnemer geldt, dan is een ESF-aanvraag lager dan € 100.000, - kosten wel zinvol.

4. Erkende opleidingen

Bestaat het scholingsplan vooral uit crebo-geregistreerde of algemeen erkende opleidingen?

Ja: ga door naar vraag 6.
Nee: De ESF-regeling wil de arbeidsmarkt kwalificatie van medewerkers stimuleren. Daarom zijn niet alle opleidingen subsidiabel. Voor niet-crebo-geregistreerde en niet 'algemeen erkende opleidingen' geldt dat ze via een specifieke procedure door de StAG erkend moeten worden. Bij de erkenningsprocedure wordt gekeken naar de mate waarin de opleiding bijdraagt aan het versterken van de positie op de arbeidsmarkt. De ervaring leert dat het gebruik van crebo-geregistreerde opleidingen voorkeur geniet en kostenbesparend werkt.
Let op: De opleidingen EHBO en BHV, levensreddende handelingen, e.d. zijn niet meer subsidiabel!

5. Inkoop opleidingen, aanbesteden

Bent u vrij om opleidingen via openbare aanbesteding in te kopen? Zijn er geen lang lopende contracten met opleidingsinstituten?

Ja: ga door naar vraag 6.
Nee: De ESF-regeling vereist dat de marktconformiteit van de opleiding via openbare aanbesteding wordt aangetoond. Als gunning na aanbesteding niet mogelijk is, bijvoorbeeld door lang lopende afspraken met uw huidige opleiders, dan komen deze opleiding(en) niet in aanmerking voor ESF-subsidie. Indien daardoor het opleidingsvolume kleiner wordt dan € 100.000, - is het aan te bevelen geen ESF-aanvraag in te dienen.
Toelichting: De duur van een scholingsproject is maximaal 18 maanden nadat de aanvraag door het Agentschap SZW als volledig is aangemerkt. Een deel van die 18 maanden kan worden benut voor voorbereiding van de uitvoering zoals het inrichten van de ESF-administratie en het inkopen/aanbesteden van externe opleidingen.

6. Projectorganisatie

Bent u in staat om een adequate (instellingsbrede) interne projectorganisatie in te richten voor het ESF-proof registreren van deelnemersgegevens, interne uren en financiën?

Ja: ga door naar vraag 7.
Nee: Het succesvol uitvoeren van een ESF-gefinancierd scholingsproject vereist een breed draagvlak binnen de gehele organisatie. Op diverse onderdelen moet de projectadministratie ESF-proof worden ingericht. Bij de einddeclaratie controleert het Agentschap SZW zeer nauwgezet of aan alle vereisten is voldaan, zoals een juiste aanbestedingsprocedure, een volledige deelnemersregistratie, urenregistratie en financiële administratie.
Hierbij zijn de voorschriften in de Handleiding Projectadministratie (HPA) bepalend. Indien de consultants van het Agentschap SZW onvolkomenheden constateren, leidt dit tot het niet-subsidiabel verklaren van een opleiding, een deelnemer, de uren van een interne praktijkbegeleider of bepaalde facturen. De interne controle op het ESF-proof uitvoeren van het project vereist permanente aandacht en een vaste coördinator. Maar het uitvoeren van de vereiste werkprocessen vraagt een breed draagvlak binnen uw organisatie. Als uw organisatie niet in staat lijkt om deze werkprocessen goed in te richten én te bewaken, adviseert de StAG u geen ESF aanvraag in te dienen.

7. Intern opleiders en kosten

Maakt u voor de scholing van medewerkers gebruik van 'interne opleiders' of ' interne praktijkopleiders'?

Ja: De loonkosten van deze praktijkbegeleiders zijn in principe subsidiabele directe kosten. Dit kan een substantieel deel van de aanvraag uitmaken. Wel geldt ook hier de verplichting om middels een uitgebreide urenregistratie aan te tonen welke uren op welk moment aan welke specifieke deelnemer zijn besteed. Hiervoor dient een specifieke urenregistratie te worden opgezet. Uitzondering hierop vormen de BBL-opleidingen met een CREBO-nummer; daarvoor geldt met ingang van de subsidieronde 2011 een standaardkostprijs per deelnemer.
Nee: ga door naar vraag 8.

8. Kosten ESF-project

Welke kosten zijn gemoeid met indiening en begeleiding van de ESF aanvraag door de StAG?
Er zijn twee type kosten:

  • de aanvraagkosten
  • kosten die tijdens de uitvoering van het project tot maximaal 3 maanden na afloop van het project door de StAG worden gemaakt.
  • de kosten gemaakt door de StAG in de periode volgend op de periode 3 maanden na afloop van het project

De StAG rekent de in dit kader gemaakte kosten door op basis van werkelijk gemaakte kosten. Gemaakte kosten dienen ook betaald te worden als uw aanvraag niet wordt gehonoreerd.
Zie voor meer informatie de rubriek "Kosten".

9. Kans op honorering

Hoe groot is de kans dat mijn ESF-aanvraag wordt gehonoreerd?

In de ronde van februari 2011 is in totaal 200 miljoen euro beschikbaar, met een maximum van 4 miljoen per fonds (dus 4 miljoen voor de StAG). Deze 4 miljoen is echter niet gereserveerd voor de betreffende sector. De StAG gaat er vanuit dat aanvragen die de eerste dag na openstelling van het ESF-loket (dinsdag 1 februari 2011) worden ingediend, een redelijke kans op honorering hebben. Garanties kunnen wij niet geven. Bij toekenning van de subsidie geldt 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. Er zijn ca. tachtig door het Agentschap SZW erkende fondsen, die ESF-subsidie kunnen aanvragen en die dus allen de mogelijkheid hebben maximaal 4 miljoen euro subsidie aan te vragen.

10. Wanneer aanvragen?

Wanneer moet de aanvraag bij ons binnen zijn?

Zoals eerder aangegeven, wil de StAG uitsluitend kwalitatief goede en realistische aanvagen indienen. Voor indiening zal de StAG zo nodig een kwalitatieve toetsing laten uitvoeren door Berenschot, de subsidie-adviseur van de StAG. De StAG streeft er naar alle aanvragen op dinsdag 1 februari 2011 in te dienen.
De juiste formats treft u aan onder de rubriek "De subsidie-aanvraag".

11. Wat bij te veel intekenen?

Wat gebeurt als men per fonds in totaal meer dan 4 miljoen euro subsidie aan wil vragen?

Per sector is maximaal 4 miljoen euro beschikbaar. Een hoger bedrag aanvragen leidt automatisch tot afwijzing van de laatst ingediende aanvraag(en). Het is niet zeker dat deze situatie zich zal voordoen.

Komt u op basis van deze checklist en de informatie niet tot een afweging, neem dan contact op. Wellicht kan na overleg een juiste keuze gemaakt worden.

Dick Juffermans
projectleider ESF
Tel: (070) 376 58 70
E-mail: d.juffermans@caop.nl

Nathalie Pattipeilohy
Beleidsmedewerker ESF
Tel: 070-3765820
E-mail: n.pattipeilohy@caop.nl

 

terug naar boven

Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg | Lange Voorhout 9-13 | 2514 EA Den Haag | T: (070) 376 57 29 | E: stag@caop.nl