StAG | Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

  1. Home 
  2. ESF 
  3. Voorwaarden StAG

Voorwaarden StAG

De StAG is door het Agentschap SZW aangewezen en erkend als aanvrager van ESF-subsdidie 2007-2013. Instellingen in de lichamelijk gehandicaptenzorg kunnen alleen via de StAG een ESF-subsidie-aanvraag indienen.
De voorwaarden waaronder door de StAG ESF-subsidie voor een instelling wordt aangevraagd luiden als volgt:

  1. Voordat een aanvraag van ESF-subsidie bij het Agentschap SZW wordt ingediend, zal deze aan het algemeen bestuur voorgelegd worden. De aanvraag zal worden voorzien van een advies over de mate waarin bij de uitvoerende instelling sprake is van een adequate financiële en inhoudelijke beheersstructuur voor de interne en externe verantwoording tussentijds en achteraf.

  2. De StAG zal geen voorschotten aanvragen bij het Agentschap SZW gedurende de looptijd van het project. De ESF-subsidie wordt uitbetaald aan de uitvoerende instelling nadat het Agentschap SZW inzake de einddeclaratie van een project een vorschot beschikking heeft afgegeven en tot uitkering aan de StAG van het voorschot is overgegaan. Indien het voorschot meer bedraagt dan € 400.000,- wordt het voorschot echter niet uitgekeerd, maar moet worden gewacht totdat de subsidie door het Agentschap SZW is vastgesteld.

  3. Het project moet inhoudelijk voldoen aan de voorwaarden van ESF.

  4. De StAG vraagt uitsluitend ESF-subsidie aan voor instellingen die vallen onder de werkingssfeer van de CAO Gehandicaptenzorg en die lid zijn van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

  5. Er wordt - per subsidieaanvraag - een overeenkomst gesloten tussen de aanvrager, de StAG en de instelling/organisatie die verantwoordelijk is voor de projectleiding waarmee de ESF-verplichtingen en financiële risico's bij de uitvoerder/projectleider worden gelegd; dit contract dient te zijn gesloten voordat de StAG een aanvraag van de betreffende instelling/organisatie indient bij het Agentschap SZW; de model-overeenkomst (pdf, 112 kB) kunt u downloaden vanaf de website van de StAG. Dit contract dient u in tweevoud in te vullen, namens uw instelling door een tekeningsbevoegde te laten ondertekenen en op te sturen naar de StAG, waarna deze door de secretaris StAG zal worden ondertekend. U ontvangt één exemplaar van de getekende overeenkomst retour voor uw archief.

  6. De door de StAG te maken kosten voor het aanvragen en verantwoorden van ESF-subsidie zullen in alle gevallen (ook indien op een subsidie-aanvraag door het Agentschap SZW afwijzend wordt beschikt) verhaald worden op de uitvoerende instelling. Deze kosten kunnen voor 40% (in bepaalde gevallen 45%) voor ESF-subsidie in aanmerking komen indien sprake is van een subsidie-toewijzing.

terug naar boven

Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg | Lange Voorhout 9-13 | 2514 EA Den Haag | T: (070) 376 57 29 | E: stag@caop.nl