StAG | Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

 1. Home 
 2. ESF 
 3. Wat is ESF?

Wat is ESF-subsidie?

Met dit document willen wij antwoord geven op de vraag 'is het aanvragen van ESF-subsidie voor mijn instelling relevant of niet'.

ESF, wat is het?

Het Europees Sociaal Fonds geeft subsidie voor het opleiden en scholen van medewerkers. De ESF-regeling 2007 - 2013 is speciaal bedoeld voor scholing van laagopgeleide werknemers (maximaal MBO niveau 4) om hen beter uit te rusten voor de (reguliere) arbeidsmarkt.
De ESF-regeling schrijft voor dat uitsluitend het O & O fonds van de sector een aanvraag kan doen.

ESF, interessant of niet?

ESF-subsidie voor het opleiden van medewerkers kan lucratief zijn, is niet moeilijk maar kan, afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag, wel zeer bewerkelijk en veeleisend. Een aanvraag leidt niet vanzelfsprekend tot een toekenning. Het verkrijgen ervan moet worden gezien als een 'extraatje'. Bovendien wordt slechts 40 procent van de subsidiabele kosten vergoed, de overige kosten zijn voor rekening van de instelling. Onder bepaalde voorwaarden kan de ESF-subsidie opleiden tot maximaal 45%. Zie daarvoor de subsidieregeling ESF.
ESF-subsidie 2007-2013 voor werkenden (actie D) wordt toegekend voor de scholing van alle werknemers met een dienstbetrekking. De te subsidiëren scholing mag het niveau van MBO-4 niet overstijgen. De duur van een scholingsproject is maximaal 18 maanden.

ESF, subsidiabele opleidingen.

De volgende (beroepskwalificerende) opleidingen kunnen in aanmerking komen voor subsidie:

 • Crebo-geregistreerde (beroepskwalificerende) vakopleidingen tot en met MBO-4;
 • Brancheoverstijgende algemeen erkende opleidingen zoals computervaardigheden (Word, Excel, Access, Powerpoint) en VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers);
 • Door de StAG te erkennen opleidingen. Hierbij wordt onder meer als criterium gehanteerd dat de opleiding een 'civiel effect' moet hebben. Dat wil zeggen dat de inzetbaarheid van de deelnemer op de (reguliere) arbeidsmarkt wordt vergroot.

ESF, bijzondere aandachtspunten

De ESF-regeling schrijft onder meer voor:

 • bij het extern inkopen van opleidingstrajecten moet de opdracht openbaar worden aanbesteed volgens de geldende aanbestedingsprocedures. Zie daarvoor de handleiding projectadministratie (HPA).
 • overhead- en ontwikkelingskosten van lesmateriaal zijn gemaximeerd tot 20 procent van de directe subsidiabele kosten;
 • er dient een uitgebreide urenregistratie te worden bijgehouden voor interne uren en een aanwezigheidsregistratie voor de lesuren (indien diploma's, certificaten of bewijzen van deelname worden verstrekt, kan hiermee worden volstaan); uitzondering daarop vormen BBL-opleidingen met een CREBO-nummer waarvoor met in ingang van de aanvraagronde 2011 een standaardkostprijs geldt
 • loonkosten van deelnemers tijdens de opleiding (verletkosten) zijn niet subsidiabel;
 • alle documenten met betrekking tot de aanvraag en uitvoering moeten tot 2021 worden bewaard.

Let op:

 • De projectaanvragen worden op basis van het tijdstip van binnenkomst bij het Agentschap SZW op volgorde van behandeling geplaatst.
 • De cursussen BHV en EHBO zijn niet meer subsidiabel.
 • Voor een betere verdeling van de middelen is de maximale subsidie per fonds. aangepast en vastgesteld op 2% van het subsidieplafond. Voor het kalenderjaar 2011 is het subsidieplafond vastgesteld op 200 miljoen euro. De StAG kan dus in maart a.s. maximaal 2% van 4 miljoen aan ESF-subsidie aanvragen.
 • Ook uitzendkrachten, die onder een ander O&O-fonds vallen, zijn als werknemer binnen de branche waar zij werkzaam als deelnemer mee te nemen.
 • AGSZW benadrukt het belang van realistische aanvragen. Deelnemersaantallen en te maken kosten moeten realistisch zijn en de opleidingsactiviteiten moeten ook worden gerealiseerd. Met ingang van de subsidieronde 2011 geldt dat bij een lagere realisatie dan 60% van de projectkosten een korting van 5% op de ESF-subsidie wordt toegepast.

Omdat de volgorde waarin subsidie-aanvragen worden ingediend, bepalend is voor de vraag of een subsidie-aanvraag wordt gehonoreerd, heeft het bestuur van de StAG zich nader beraden over een zorgvuldig te kiezen aanpak. Het bestuur van de StAG heeft het volgende besloten:
Onder alle volledig ingevulde ESF-subsidie-aanvragen die op maandagmorgen 17 januari a.s. 9.00 uur per mail door de StAG zijn ontvangen, wordt een loting verricht. De uitkomst van deze loting is bepalend voor de volgorde waarin een aanvraag na opening van het loket op 1 februari a.s. 9.00 uur door de StAG bij het Agentschap SZW wordt ingediend.
Aanvragen die de StAG na 17 januari a.s. 9.00 uur ontvangt, worden bij het AGSZW in volgorde van binnenkomst ingediend, nadat eerst de aanvragen ontvangen vóór 17 januari 9.00 uur zijn ingediend.

Op de volgende pagina's staat een checklist die u verder helpt om te bepalen of het aanvragen van ESF-subsidie een reële optie voor uw instelling is.

Alle informatie over ESF is te vinden op de website van het Agentschap SZW.
Indien u klikt onder de rubriek "Regelingen" op "ESF 2007-2013" en vervolgens onder de rubriek "Nieuwsberichten", krijgt u een volledig en actueel overzicht van de geldende regelgeving met betrekking tot ESF. Daar treft u onder meer de laatste versie van de ESF-subsidieregeling en het Handboek Project Administratie (HPA).

terug naar boven

Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg | Lange Voorhout 9-13 | 2514 EA Den Haag | T: (070) 376 57 29 | E: stag@caop.nl